دیر جواب دادن به سوالات - Consumer Complaint for Law Premier Consult (Liberty Chambers)SENDER
gheibali vatankhah
باسلام

بدلیل مصافت طولانی ومسافرت من به غنا

از شما خواهش می کنم به من کمک کنید تا باور کنم کهmr. Leonard hans همکار شما ست و درصورت همکار بودن.mr.hans بامن مکاتبه کند

بنده سه بار نامه به همین عنوان نوشته ام متاسفانه به هیچ کدام جواب دریافت نکرده ام

حالا دوباره از شما می خواهم :درصورت واقعی بودن از طریق ایمیل با من صحبت کند پرونده من دست ایشان است
Service Issues Photo

Comment
COMPLAINT #2445 - Service Issues
Required to inform you about complaint approval (or reject).
We will not publish your email.